Toplovodni kotlovi na biomasu - slamu, TOPLOVODNI KOTAO NA BIOMASU OD 40KW DO 120KW

Toplovodni kotao tipa "TIG" namijenjen je za centralno grijanje individualnih zgrada, poslovnih prostorija i drugih objekata za radni režim 90/70°C i tlak do 2.5 bara.

U osnovnoj varijanti kotao je namijenjen za loženje biomasom (drvo, balirana slama soje i strnih žita, kukuruzovina, oklasci, oresci iz vo?arstva i vinogradarstva kao i ostali gorivi otpatci), što podrazumijeva i mogu?nost loženja uglja granulacije ve?e od 30 mm kojeg ima na doma?em tržištu. Kapacitet kotla je 40, 50, 60, 80, 100, 120 kW prilikom loženja biomasom. Veliki otvori za vrata omogu?avaju jednostavno punjenje i ?iš?enje kotla.

Kotao se uz minimalne izmjene može adaptirati za korištenje teku?ih i plinoviitih goriva, a na zahtjev kupca mogu?a je ugradnja elektri?nih grija?a sa komandnom plo?om.

Uvjet za pravilan rad kotla je pravilno dimenzioniran dimnjak koji mora da osigura potrebnu promaju. Na samom kotlu omogu?ena je regulacija promaje ugradnjom regulatora promaje sa prednje strane, ugra?enom klapnom u kotlu koja omogu?ava preusmjeravanje strujanja dimnih plinova prilikom potpale odnosno stacionarnog režima (gorenja) i klapnom na dimnjaku. Sve ovo rezultira kvalitetnim sagorijevanjem i visokim stupnjem iskoriš?enja energije od preko 75%.

TEHNI?KE KARAKTERSITIKE KOTLOVA SA PRIKLJU?NIM I GABARITNIM DIMENZIJAMA

Toplovodni kotao"TIG-S" je proizvod razvijen na osnovu višegodišnjeg iskustva u konstruiranju i proizvodnji kotlova za centralno grijanje kapaciteta od 40 do 120 kW.

Kotao je izra?en od ?eli?nog lima garantiranog kemijskog sastava i bešavnih cijevi. Ložište je izra?eno od specijalnog kotlovskog lima debljine 5 mm, otpornog na utjecaj visokih temperatura. Zavarene je izvedbe. Ispitivanje kotlova na vodonepropusnost izvodi se u vlastitoj probnoj stanici na ispitivani tlak od 4 bara.

Kotao je obložen visokokvalitetnom izolacijom od mineralne vune i estetski izra?enom oplatom od lima koji zajedno smanjuju gubitke i pove?avaju efikasnost kotla.

Slika 1. Skica toplovodnog kotla TIG sa gabaritnim i priklju?nim dimenzijama
Tabela 1. Gabaritne i priklju?ne dimenzije TIG - S kotlova
Snaga kotla u [ kW ] Dimenzije u [ mm ]
A B C D E F
40 1520 990 680 800 180 NO32
50 1600 1090 730 800 220 NO32
60 1700 1090 780 800 220 NO40
75 1760 1150 830 850 250 NO50
100 1850 1150 980 850 250 NO50
etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori

TOPLOVODNI KOTAO TIG S

TOPLOVODNI KOTAO NA BIOMASU - ŠEMA

TOPLOVODNI KOTAO TIG S U EKSPLOATACIJI

TOPLOVODNI KOTAO TIG S

 

TOPLOVODNI KOTAO TIG S TOPLOVODNI KOTAO TIG S

TOPLOVODNI KOTAO TIG S TOPLOVODNI KOTAO TIG S TOPLOVODNI KOTAO TIG S

TOPLOVODNI KOTAO TIG - S NA BIOMASU VE?IH KAPACITETA OD 120KW DO 2000KW

Toplovodni kotao tipa "TIG - S" namijenjen je za centralno grijanje ve?ih stambenih i poslovnih objekata, u industrijskim postrojenjima za osiguranjenje toplote na izmjenjiva?ima (npr. sušare), staklenika i drugih objekata za radni režim 90/70°C i tlak do 3 bara.

Posebno se naglašava primjena kotla u poljoprivredi za grijanje ekonomija, farmi i radionica, zbog mogu?nosti primjene biomase kao energenta gdje se kroz cijenu energenta postižu velike uštede što je prikazano primjenom u tabeli 1.

Parametri analize Utrošak energenta
Nafta Struja Slama
Utrošak energenta na sat 9,1 kg 100 kW 30 kg
Cijena energenta 4 Kn / kg 0,40 Kn / kW 0,132 Kn / kg
Trošak po satu 36,4 Kn 40 Kn 0,396 Kn

U osnovnoj varijanti kotao je namijenjen za loženje kruttim gorivom i biomasom (srednje kalori?ni ugalj, drvo, balirana slama soje i strnih žita, kukuruzovina, oklasci, oresci iz vo?arstva i vinogradarstva kao i ostali gorivi otpaci). Zbog velikih vrata i ložišta drvne i biljne otpatke nije potrebno usitnjavati. Kotlovi su kapaciteta od 120 do 1000 kW. Veliki otvori za vrata omogu?avaju jednostavno punjenje i ?iš?enje kotla.

Kotao se uz minimalne izmjene može adaptirati za korištenje teku?ih i plinovitih goriva.

Kod sagorijevanja biomase postoji mogu?nost da se izme?u priklju?ka za dim i dimnjaka ugradi dimna komora za taloženje lebde?eg pepela u dimnim plinovima i ventilator. 

TEHNI?KE KARAKTERISTIKE KOTLOVA SA PRIKLJU?NIM I GABARITNIM DIMENZIJAMA

Toplovodni kotao"TIG-S" je proizvod razvijen na osnovu višegodišnjeg iskustva u konstruiranju i proizvodnji kotlova za centralno grijanje kapaciteta od 120 do 1000 kW.

Modularne je izvedbe, tako da su svi elementi kotla tehnološke cjeline (vodena rešetka, ložišta, izmjenjiva?, dimne komore). Pri eksplotaciji kotao veoma dobro podnosi termi?ko širenje zbog elasti?nih veza elementa kotla.

Kotao je izra?en od ?eli?nog lima garantiranog kemijskog sastava i bešavnih cijevi. Ložište je izra?eno od specijalnog kotlovskog lima debljine 4 mm, otpornog na utjecaj visoih temperatura. Zavarene je izvedbe. Ispitivanje kotlova na vodonepropusnost izvodi se u vlastitoj probnoj stanici na ispitivani tlak od 4 bara.

Kotao je obložen visokokvalitetnom izolacijom od mineralne vune i estetski izra?enom oplatom od lima koji zajedno smanjuju gubitke i pove?avaju efikasnost kotla.

Slika 1. Skica toplovodnog kotla TIG - S sa gabaritnim i priklju?nim dimenzijama
Tabela 1. Gabaritne i priklju?ne dimenzije TIG - S kotlova
Dimenzije u [ mm ] Snaga kotla u kW
120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000
A 1000 1000 1200 1350 1350 1350 1600 1600 1700 1800
B 1700 1800 2000 2100 2350 2350 2450 2550 2850

3000

C 2150 2150 2400 2590 2590 3050 3320 3320 3320 3750
D NO50 NO50 NO65 NO65 NO80 NO100 NO100 NO125 NO125 NO150
E 250 250 300 320 350 400 450 500 550 650

etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori
KOTAO TIG S TOPLOVODNI KOTAO NA BIOMASU - ŠEMA OTVORENI SISTEM
etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori
AKUMULATOR TOPLOTE I DIMNJAK TIG S 150 TIG S 150
etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori etažno grejanje, kotlovi na ?vrsto gorivo, solarni kolektori
TIG S 450 sa ukopanim šamotnim ložištem- ložište TIG S 450 sa ukopanim šamotnim ložištem TIG S 400 automatizirano loženje "rol bala"

TOPLOVODNI KOTAO NA KRUTO GORIVO I BILJNE OTPATKE  TIPA  - TIG-300

Prilago?avanjem odnosa prema energetskoj krizi, novonastaloj situaciji sa eksploatacijom konvencionalnih energenata i dugogodišnjoj inicijativi na prelazak korištenja biljnih otpadaka kao energenata za grijanje stvorena je nova izvedba toplovodnog kotla tip "TIG-300".

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u konstruiranju i proizvodnji stvoren je tip toplovodnog kotla na kruto gorivo tj. na biljni otpad kao što su drvo, slama, kukuruzni oklasak i sl.

Kotao je modularne izvedbe sveden u tehnološku cjelinu sa elesti?nim vezama zbog toplotnih dilatacija. Segmenti kotla: toplotni izmjenjiva?, ložišna cijevna rešetka i ložište, su izra?eni od kvalitetnog vatrootpornog ?elika varene izvedbe.

Ložište napravljeno od kotlovskog lima 6mm sa strane vatre i lima 4 mm sa vanjske strane, izvana obložena tervolom radi termo izolacije, je osnova za naslon toplotnog izmjenjiva?a zrak-voda, a u sebi sadrži u horizontalnom nivou cijevno-vodenu ložišnu rešetku.

Izvana ga karakteriziraju troja vrata i to jedna za skretanje dimnih plinova u izmjenjiva?u kao i ?iš?enje istog, druga vrata za loženje i tre?a za regulaciju promaje. Datim elementima i njihovim dimenzijama kotao ostvaruje maksimalnu snagu do 300 kW, u zavisnosti od kalori?nosti goriva, inteziteta loženja i iskorištenja toplovodnog sistema.

Izvedba kotla može biti ukomponirana u cjelinu sa odgovaraju?im dimnjakom, dimnom komorom za odvarni?avanje, kanalom za otpepeljavanje i ventilatorom za prinudnu promaju.

Primjena kotla "TIG – 300" je u svim toplovodnim grijnim sistemima gdje je ostvarivo kontinuirano doturanje energenta kao i njegovo skladištenje. Malim konstruktivnim izmjenama na ložišnim vratima omogu?uje se korištenje alternativnih energenata (ugalj , nafta , plin).

NOVOST KONSTRUKCIJE je modularni princip izrade i montaže elemenata kotla (toplotni izmjenjiva?, vodena rešetka, vodeni omota? su zasebne tehnološke cjeline), koji su me?usobno povezani elasti?nim vezama, ?ime je omogu?ena velika toplotna izdržljivost kotla, zbog mogu?nosti nesmetane dilatacije njegovih pojedinih cjelina.